Hva er Strand huskirker, og hvem leder?

Er du med i en huskirke og har hatt problemer med å svare på disse spørsmålene selv? Eller er du interessert i å bli en del av menigheten, men trenger å vite litt mer om hva du blir med på?

Denne bloggposten er skrevet for å gi et tydeligere bilde av hva Strand huskirker er, hvordan lederstrukturen er bygd opp og hvem som er ledere. Det siste halvåret har det skjedd noen forandringer i ledelsen av Strand huskirker. I denne posten vil du få et oppdatert bilde av hvem som er ledere og hva de jobber med. Om du er med i en huskirke og først og fremst forholder deg til denne, vil det likevel være nyttig å sette seg inn i det større fellesskapet du er en del av ved å lese denne posten.

 

Hva er Strand huskirker?

Strand huskirker er en litt annerledes menighet. Vi er et nettverk av flere husmenigheter, som alle har egne ledere og som ser ganske forskjellige ut. Den første huskirken ble startet i 2008 og besto av under 10 personer. De siste årene har vi sett stadig flere som starter opp nye fellesskap, og per i dag har nettverket av huskirker vokst til å bestå av omtrent 17 huskirker – som over 150 personer er en del av.
Hver måned arrangeres storsamlinger for alle huskirkene. Likevel er det huskirkenes egne møter og liv som er hovedarenaen for disippelskap, undervisning og oppfølging i Strand huskirker. Strand huskirker er en del av Normisjon.

Vi drømmer om å se en bevegelse av mennesker som ikke behandler kirke/menighet som en helgeaktivitet, men som alltid lever som Guds kirke der de er – og gjør disipler som en naturlig del av livet.

 

Hvem leder?

En verdi for oss er at ledelse skal utøves gjennom relasjonell innflytelse og eget eksempel. For å få innflytelse som kristen leder er ikke det viktigste hvilken posisjon du har i en organisasjons hierarki, men om du investerer i mennesker, har integritet og et liv til etterfølgelse. Vår erfaring er at gode ledere modnes og vokser fram naturlig gjennom fellesskapene som finnes, og at den mest betydningsfulle ledelsen av mennsker skjer gjennom relasjoner.

Den skjer altså viktig ledelse av hverandre helt natulig i en kristen menighet. Samtidig tror vi det er viktig å ha personer med spesielt ansvar for å lede på ulike nivå. De viktigste lederne i Strand huskirker er lederne av huskirker. Det er ofte to ledere per huskirke, og disse står sammen om å følge opp personene i huskirka og sette retning for undervisning og innhold. Alle huskireledere er med i lederoppfølgingsprogrammet som blir drevet av staben.

 

Staben

Strand huskirker har tre sentrale lederteam med ulike ansvarsområder, som sammen jobber for å støtte opp om det som skjer i menigheten og setter retning for veien fremover. Staben er den gruppa som har pastoralt ansvar for hele huskirkenettverket, og jobber med praktisk tilrettelegging, undervisning og lederoppfølging. Samtidig fungerer den som et sentralt bindeledd mellom alle huskirkene.  Stabsteamet ble fornyet våren 2014, og består per i dag av tre personer:

 


arne

Arne Dalehaug
Arne jobber med oppfølging av huskirkeledere, i tillegg til å undervise og være involvert i det større bildet av hva som skjer i Strand huskirker. Ønsket er at ledere skal få den oppfølgingen og støtten de føler de trenger, og at dette skal være med på å skape frihet og frimodighet i rollen som leder. Dette tror vi igjen vil skape god grobunn for å få frem nye ledere av nye huskirkefelleskap.

 

 

lars

Lars Midtbø
Lars kommer også til å være involvert i lederoppfølging, men er spesielt opptatt av ungdomsmiljøet i Strand. Han brenner for å skape et miljø hvor Jesus er i sentrum og hvor ungdommer kan føle en tilhørighet til noe større. I dag er det flere ungdomshuskirker, og Lars ønsker å styrke dem ved å knytte dem tettere sammen. Det er viktig å kjenne at vi er med på noe større enn bare vår egen huskirke, og da er et samlet ungdomsmiljø av stor verdi.

Vi ser at det er mange som ønsker å følge Jesus og mange som ønsker å begynne i huskirker, men for tiden er det rett og slett mangel på ledere. Det er et behov for flere som vil bruke av tiden sin, særlig inn mot ungdom. Dersom du kjenner at du har lyst til å være med og investere i fremtiden, så ta kontakt med staben. Det er ikke bare behov for huskirkeledere, men også inn mot ungdomsarbeidet generelt.

 

 


kjetilKjetil Andersen

Kjetil er leder for staben i Strand huskirker, og er involvert i overordnet ledelse og retning for Strand huskirker. Kjetil er ansatt i en 80% stilling, og deler tiden sin mellom kontorarbeid, undervisning, nettverksbygging og oppfølging av ledere. Kjetil er opptatt av å skape gode rammer for vekst og disippelskap i menigheten, og tar gjerne en god drøs om teologi, bønn og livet generelt over en kopp kaffe.

 

 

 

Styret

Styret i Strand huskirker er øverst juridisk ansvarlig, og er valgt på årsmøtet til Strand huskirker. Det nåværende styret ble valgt på årsmøtet i mai. Styret består av Andres Jøssang, Dagbjørg Barkved, Marita Fjelde, Jostein Soppeland og Øyvind Nag. Styret er ansvarlig for blant annet økonomiske rammer, budsjett, givertjeneste og ansettelser.

 

Åndelig rådgivningsteam

Dette er en tredje og nystartet ledergruppe med personer som har tilhørighet og hjerte for retningen i Strand huskirker. Dette teamet jobber med å evaluere tilstanden på menigheten og gi råd for å sikre en sunn retning fremover. Teamet ledes av Torbjørn Fjelde.

 

Oppsummering

Strand huskirker er altså en litt annerledes kristen menighet. Istedenfor å samles ukentlig om en gudstjenestesamling, samles vi regelmessig i hjemmene. Vi har en ganske flat struktur der mange har lederansvar, samtidig som vi har tre sentrale ledergrupper som er med og setter retning for veien videre. Kjetil Andersen er leder for staben, som er den gruppa som jobber med «hands on» ledelse av hele nettverket. Hovedvekten av det som skjer foregår i huskirker, samtidig som det blir arrangert større møter der flere kommer sammen.

Vi drømmer om å se vanlige mennesker møte Jesus og bli satt fri til å leve de livene han har skapt oss til å leve. Vi ønsker at nettverket av huskirker skal være åpent for dem som ønsker å bli med i en allerede etablert huskirke, eller dem som ønsker å starte noe helt nytt og trenger oppfølging og støtte for å gjennomføre det de har på hjertet.

 

Forsidebilde av «thephotographymuse»