Etter innspill og vurderinger er det besluttet av en ønsker å gjøre noen endringer i organiseringen av Strand huskirker. Under følger status om nåværende organisering:

Styret: Øverste organ for Strand huskirker. Har blant annet juridisk og økonomisk ansvar, ansvar for ansettelser og ansatte. Samles etter behov. Det skal være fem stykker i styret i tillegg til to vararepresentanter.

Lederteam: Skal være med å sette retning og jobbe med de større linjene, mål og milepæler. Skal også være som et rådgivende organ for stab og komme med innspill. Samles to ganger i halvåret men skal også være tilgjengelig for innspill via mail, telefon o.l. Det har vært mellom 7-9 personer med i lederteam de siste årene, inkludert de som sitter i stab.

Stab: Skal være det utøvende organ i Strand huskirker som leder felleskapet i det daglige. Samles vanligvis til stabsmøte en gang i uken og har jevnlig dialog utenom.

Har de siste årene bestått for det meste av to-tre personer, der Arne Dalehaug har vært ansatt som leder i 20% siden 2019. Helene Nag Grødem har vært siste ansatt (også 20%) men kommer ikke tilbake i sin stilling etter endt permisjon nå i høst. Marita Fjelde har nå vært i frivillig stab i over et halvt år.

Ønsket er at stab skal først og fremst ha fokus på lederoppfølging, ledertrening, visjon, retning, innhold og kommunikasjon/administrasjon.

Bakgrunn for endring:

Vi ser at lederteamet som møtes sammen med stab to ganger i halvåret ikke blir nok involvert/får nok tid til å kjøre gode prosesser i forhold til å sette retning og mål. Samtidig blir mye av det som da blir bestemt i lederteam gitt til stab for å utføre. Dette er egentlig i henhold til slik det skal være. Samtidig ser vi at stab da blir sittende mye med ansvar for å gjennomføre felles samlinger og kommunikasjon/administrasjon rundt dette og veldig lite med ledertrening- og oppfølging og proaktiv kommunikasjon og arbeid med visjon og retning.

Når det gjelder styret blir heller ikke de som er med her tett nok på beslutningsprosesser og det som skjer for å kunne ta best mulig avgjørelser på saker som blir presentert for dem. Vi ser også at det har vært store problemer med å få folk til å stille til styret de siste årene. Og vi ønsker ikke at folk skal «måtte være med» og at mange personer skal sitte i roller som bare er med litt halvveis. Da er det bedre at de som er involvert blir skikkelig involvert og vil dette selv.

 

Hva er endringen:

Vi ønsker å slå sammen funksjonene til lederteam og styret til en gruppe som da blir hetende «styret». På denne måten vil vi få færre roller å fylle samtidig som de som fyller disse rollene blir mer involvert. Det nye styret vil da både ha det overordnede og juridiske ansvaret og samtidig være med å lede menigheten med å sette retning, mål og ha mer praktiske ansvarsområder.

I tillegg er det ønskelig at stab gjerne blir bestående av tre personer som gjerne kan møtes annenhver uke om en får et styre som er mer involvert og tar ansvar for ulike deler av driften.

Hva blir ansvaret til de som sitter i styret:

 • Økonomi
 • Ansettelser
 • Juridisk
 • Helheten i SHK
 • Sammen med stab sette retning, mål og årshjul
 • Fordele ansvar for de totale arbeidsoppgavene i SHK (kalender, praktisk rundt arrangement, kontaktpunkt for f.eks barn, ungdom, bønn osv). Dette vil være avhengig av behovene og litt hva de som sitter i styret er gitt av utrustning og gaver
 • Møtes hver andre måned (6 ganger i året) og i tillegg være tilgjengelig for kommunikasjon på mail/korte teamsmøter for avklaringer. Arbeidsform må evalueres jevnlig
 • Være med i læringsnettverket sammen med Sauda, Flekkefjord++++

 

Hva blir ansvaret til de stab:

 

 • Jobbe med visjon, kultur, DNA og legge grunnlag for mål og retning
 • Følge opp mål som blir satt
 • Ledertrening og lederoppfølging
 • Kommunikasjon (bør være egen ressurs)
 • Møtes annenhver uke på dagtid

 

Når og hvordan skjer denne endringen?

 

Vi ønsker å gjennomføre denne endringen høsten 2023. Vi har en samling 26.08.23 hvor vi da vil gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å stemme inn nytt styre. Alle som er en del av felleskapet og kan stille seg bak visjon, verdier og statutter kan stille seg til disposisjon for dette. De som allerede er med i styre og lederteam vil selvfølgelig få spørsmål om å være med videre.

Meld interesse til Arne Dalehaug dersom du ønsker å være med på dette eller har spørsmål rundt det.